Webbutik

MENY

Vidmakthållande - underlagsrapport till Nationell plan för transportsystemet 2018-2029

Dokumentbeteckning: 2017:146

Trafikverket har ansvar för att väg- och järnvägssystemet fungerar både för dagens och för morgondagens trafikanter. Planförslaget för vidmakthållande ska bidra till att säkerställa att transportsystemet fungerar både här och nu och att det finns en långsiktig plan som bidrar till att funktionen i transportsystemet säkras även i framtiden.
Artikelnr: TVD-7516

De ekonomiska ramarna för vägunderhåll ligger på ungefär samma nivå jämfört med tidigare planperiod om hänsyn tas till drift och underhåll av tillkommande anläggningar under planperioden. Trafikverkets inriktning med åtgärdsplanen för väg är att kunna bibehålla funktionaliteten i vägsystemet. De mest kapillära delarna av vägnätet kommer dock att få en försämrad tillståndsutveckling under planperioden. Det avhjälpande underhållet kommer därför att öka på de lågtrafikerade delarna för att kritiska funktioner på dessa delar ska kunna upprätthållas. Satsningen på höjd bärighet för att klara 74 ton kommer att bidra till en förbättrad kapacitet på de vägar där näringslivet har störst behov av att transportera tungt gods. Satsningen på höjd bärighet kommer bidra till en förbättring för svenskt näringsliv och även för landsbygden då en betydande del av vägnätet som berörs av bärighetsatsningen omfattar vägar som även är viktiga för möjligheterna för landsbygden att utvecklas. 

 

Järnvägen har fått betydligt större ekonomiska ramar jämfört med tidigare planperiod. Den extra satsningen på drift och underhåll innebär att den negativa tillståndsutvecklingen som pågått under lång tid kan bromsas upp och stabiliseras. Inriktningen i åtgärdsplanen är att större delen av järnvägsnätet ska kunna trafikeras med bibehållen funktionalitet. Trafikverkets inriktning med åtgärdsplanen är också att kunna påbörja en upprustning av tillståndet på de tungt trafikerade banorna som är viktiga för transportsystemets funktion. Detta bidrar till en ökad robusthet på dessa banor och att underhållet här kan bli av mer förebyggande karaktär. För att kunna upplåta de mindre trafikerade banorna med bibehållen funktion kommer det avhjälpande underhållet sannolikt att öka på dessa delar av anläggningen. Förbättringen av järnvägsanläggningen bidrar till att näringslivets transporter blir mer tillförlitliga. Ökad robusthet påverkar även punktligheten vilket bidrar till en ökad attraktivitet för kollektivt resande som innebär en minskad miljöpåverkan. 

 

Under planperioden kommer den ökande digitaliseringen att påverka verksamheten genom att nya arbetssätt och förbättrade it-stödsystem börjar användas. Bättre kunskap om anläggningens tillstånd både för väg och järnväg medför ökad kvalitet i beslutsunderlag för underhållsåtgärder. Modernisering i trafikledningen kommer leda till en effektivare hantering av Trafikverkets leveranser, mer tillförlitlig trafikinformation och en ökad kundnytta.