Webbutik

MENY

Verifiering av fri tvärsnittsarea för 91 m2 dubbelspårstunnlar med STH 250 km/h - underlag för svenska höghastighetslinjer

Dokumentbeteckning: 2019:100

För linjer med STH 250 km/h finns sedan tidigare i Krav respektive Råd Tunnelbyggande en fri tvärsnittsarea av 91 m2. Förändringar har skett i framförallt definitionen av tåg genom TSD kopplat till hälsokriteriet. Det är av intresse att för nya förutsättningarna på delar av planerad höghastighetsjärnvägen, STH 250 km/h och betonglinad tunnel med ballasterade spår, verifiera fria tvärsnittsarean 91 m2 för dubbelspårstunnlar. Studien inkluderar förutom storregionala tåg i 250 km/h (SR250) situationen för regionaltåg med STH 200 km/h (R200) vid tågmöte med liknande tåg och vid möte med SR250. Tunnlarna är plana (ingen höjdskillnad) med konstant area, utan luftschakt eller tvärtunnlar.
Artikelnr: TVD-44643

Utöver det, har undersökts för dubbelspårstunnlar med STH 250, minsta fria tvärsnittsarean som uppfyller TSD hälsokriterium samt minsta fria tvärsnittsarean för vilket SR250 uppfyller Trafikverkets ambitionsnivå för tryckkomfort.  

Resultaten för 91 m2 dubbelspårstunnlar med STH 250 km/h visar att TSD hälsokriterium är uppfyllt med bred marginal, ambitionsnivån för tryckkomfort är uppfylld för SR250, ger största och minsta tryck i tunneln och situationen för R200.

Minsta möjliga fria tvärsnittsarean för dubbelspårstunnlar med STH 250 km/h är 70 m2. Noteras bör att utrymmesbehov för övriga nödvändiga funktioner och installationer i tunnel har inte kontrollerats.