Webbutik

MENY

Vägtrafiklaster – Tunga fordons vikt i rörelse - Korttidsmätningar (7 dygn), År 2014 – 2019

Dokumentbeteckning: 2020:189

Axellaster från tunga fordon (bruttovikt över 3,5 ton) svarar för huvuddelen av nedbrytningen på det statliga vägnätet. Det är därför nödvändigt att ha information om den tunga trafikens omfattning och vikters belastning på vägnätet. Trafikverket har sedan 2002 mätt axellaster och från 2004 redovisat axellaster, bruttovikter och fordonens nedbrytande förmåga på vägnätet på ett flertal platser i landet. Analyser från mätningarna presenteras i årliga mätplatsrapporter samt en årlig sammanfattande nationell rapport där mätplatserna grupperats i ett eller flera olika program och därigenom möjliggöra varierande slag av analyser. Den senaste sammanfattningen (Publikation 2010:9) omfattar det Klassisika programmet och är från mätningar utförda 2009.
Artikelnr: TVD-68313

Denna rapport baseras på mätningar genomförda under perioden 2014-2019 och omfattar mätprogrammen Klassiskt, BK1, BK4 samt BK1r (se beskrivning under kapitel 3 nedan). För BK4 och BK1r programmen påbörjats mätningar dock först under 2017 respektive 2018 då med syfte att följa utvecklingen på och i direkt anslutning till BK4-vägnät i samband med införande av nya belastningsbestämmelserna på det statliga vägnätet. För det klassiska programmet finns utöver perioden 2014 till 2019 en övergripande sammanställningar för perioden 2004-2019.För mätår 2019 redovisas, inom utvalda områden, mer ingående olika mätplatsers variation i förhållande till varandra. Utfallet för respektive mätplats finns att tillgå i separata mätplatsrapporter, se bilaga 3.

Redovisning omfattar endast tunga fordon med bruttovikt över 3,5 ton och visar trafikens omfattning och konfiguration, fordons och axelgruppsvikter, överlaster samt trafiklasternas nedbrytande påverkan på vägnätet (ESAL).