Webbutik

MENY

Västlänkens arbete med mobility management

Dokumentbeteckning: 2018:093

Denna genomförandeplan syftar till att belysa, förklara och motivera de olika mobility managementåtgärderna som projekt Västlänken och Olskroken planskildhet kommer att arbeta med under projektens framdrift. Dokumentet kommer också översiktligt att beskriva hur de olika åtgärderna kommer att drivas. Föreliggande PM riktar sig främst till aktörer kopplade till Västlänkens entreprenader; det kan vara delprojektledare, byggledare och entreprenörer.

Västlänken kommer att fokusera sina mobility managementåtgärder på att skapa så bra gång-, cykel- och kollektivtrafiklösningar som möjligt förbi och genom de arbetsområden projektet ansvarar för. Fokus kommer således inte att ligga på bearbetning, kampanjer och erbjudanden. Det projektet har rådighet över är de olika trafiklösningarna som erbjuds trafikanterna och därför ligger fokus på att göra de lösningarna så bra som möjligt.
Artikelnr: TVD-16493