Webbutik

MENY

Vägbro 8-357-1 över bäck vid N Kvinneby

Dokumentbeteckning: 2012:133

Trafikverket har inom ramen för den nationella bevarandeplanen för kulturhistoriskt värdefulla broar pekat ut ett antal objekt som ska bevaras på grund av deras teknik- bro- och kulturhistoriska värden. På Öland finns flera av dessa broar i form av tämligen små valvbroar av kalksten. Broarna befinner sig både på det allmänna vägnätet och på indragna vägsträckor som idag ingår i rastplatser. Vid en besiktning som genomfördes år 2010 uppdagades flera brister på de utpekade broarna, bland annat anmärkningar om trasiga fogar, stenar som fallit bort från konstruktionerna och vid den rubricerade bron kraftigt utbuktande sidomurar.
Under våren 2011 planerades åtgärder för att komma tillrätta med i första hand skadorna på sidomurarna på bro 8-357-1. Arbetena genomfördes under augusti-oktober och i följande rapport görs en sammanställning av hur arbetet har gått till, vilka material och metoder som använts samt en beskrivning av det färdiga resultatet.

Artikelnr: TV17385