Webbutik

MENY

Vägbro över Arbogaån vid Röfors – antikvarisk slutrapport

Dokumentbeteckning: 2013:114

Föreliggande rapport är en antikvarisk dokumentation och redovisning av de arbeten som genomförts vid renoveringen och ombyggnaden av vägbron över Arbogaån vid Röfors. Rapporten syftar till att lyfta fram de frågeställningar och metoder som använts för att säkerställa så stor del som möjligt av brons kulturhistoriska värden.  Redovisningen berör även materialet betong ur ett antikvariskt perspektiv och de särskilda avvägningar som alltid följer med arbeten av denna art. Rapporten utgör slutredovisning i ärendet gentemot kulturmiljöexperterna vid Länsstyrelsen i Västmanland.

Vid beställning av tryckta exemplar tillkommer en avgift för porto.
Artikelnr: TV17656