Webbutik

MENY

Väg E6/E20, Halmstad, Fördjupad riskanalys och förslag till åtgärder

Dokumentbeteckning: 2019:171

Riskanalysen beskriver grundvattenförekomsten längs väg E6 genom Halmstad tätort och bedömer de risker som vägtrafiken innebär för förorening av grundvattnet. Analysen utmynnar i att det föreligger en hög risk för förorening. Rapporten föreslår en kombination av räcke, kantsten, täta diken, dagvattensystem och fördröjningsdammar.
Artikelnr: TVD-53046