Webbutik

MENY

Väg 40 Borås, Fördjupad riskbedömning och förslag till åtgärder

Dokumentbeteckning: 2019:168

Riskanalysen beskriver grundvattenförekomsten längs väg 40 genom Borås tätort och bedömer de risker som vägtrafiken innebär för förorening av grundvattnet. Analysen utmynnar i att det föreligger en måttlig risk för förorening. Då riskbilden för grundvattenförekomsten påverkas av en rad andra potentiella föroreningskällor sätts målrisknivå 2. Rapporten föreslår kompletterande installation av kantsten.
Artikelnr: TVD-52491