Webbutik

MENY

Väg 26 NO Halmstad, Fördjupad riskanalys och förslag till åtgärder

Dokumentbeteckning: 2019:169

Riskanalysen beskriver grundvattenförekomsten längs väg 26, nordost om Halmstad, och bedömer de risker som vägtrafiken innebär för förorening av grundvattnet. Analysen utmynnar i att det föreligger en hög risk för förorening. Rapporten föreslår en kombination av räcken, kantsten, dagvattenledning och fördröjningsdamm.
Artikelnr: TVD-52492