Webbutik

MENY

Utvärdering av Sveriges ITS-strategi och handlingsplan

Dokumentbeteckning: 2020:178

Trafikverket och Transportstyrelsen fick 2013 i uppdrag av regeringen att revidera den nationella strategin och handlingsplanen för användning av ITS. Uppdraget redovisades 2014. Av uppdraget framgår att Trafikverket ska ha ett samordningsansvar för genomförande och uppföljning av den framtagna strategin och handlingsplanen. Under 2015-2016 genomfördes ett arbete för att komplettera strategin och handlingsplanen. Trafikverket har sedan 2018 koordinerat Sveriges ”ITS-strategi och handlingsplan” åt Regeringskansliet.
Artikelnr: TVD-67426

ITS definieras i direktivet som system i vilka informations- och kommunikationsteknik tillämpas på vägtransportområdet, inklusive infrastruktur, fordon och användare, och för trafikledning och mobilitetshantering, samt för gränssnitt mot andra transportslag. I den nationella ITS-strategin används ITS i betydelsen digitalisering av transportsystemet i stort men med fokus på vägtransportsystemet och dess gränssnitt mot andra trafikslag.

Transportpolitikens mål är att säkerställa en samhällsekonomiskt effektiv och långsiktigt hållbar transportförsörjning för medborgarna och näringslivet i hela landet. Sveriges strategi och handlingsplan för ITS ska genom att använda digitaliseringens möjligheter bidra till att nå målen för transportpolitiken.

Den nuvarande strategin har ingen absolut tidsgräns, men handlingsplanerna kopplade till strategin har fastställda mål för 2020, med en utblick mot 2025. Det finns därför skäl att genomföra en utvärdering av hittills genomfört arbete och analysera om uppdrag och arbetssätt motsvarat förväntningarna, och om arbetssättet har varit effektivt för att uppnå syfte och mål med strategin. Denna rapport utgör resultatet av den utvärdering som genomförts under juni-september 2020 med förslag till framtida hantering av området.