Webbutik

MENY

Utrymningsdimensionering vid upphöjda gångbanor

Dokumentbeteckning: 2017:243

Vid projektering av tunnlar för spårtrafik kan layoutalternativ med förhöjda gångbanor vara aktuella för att begränsa tunneltvärsnittet. Denna besparing av tunneltvärsnittets mått innebär i sin tur en ekonomisk besparing, då alternativ med större tvärsnitt ofta medför mycket större kostnader för tunnelproduktionen. Exempel på anläggningar där denna typ av gångbanor använts för att på så vis bättre nyttja tunnelytan är Citybanan (Malmö) och Söderströmstunneln i Citybanan (Stockholm). Upphöjda gångbanor har även projekterats för Västlänken i systemhandlingsskede.
Artikelnr: TVD-12518

Som en effekt av upphöjda gångbanor i spårtunnlar har även en ökad personsäkerhet till följd av den
minskade utstegshöjden från tåg till gångbana för utrymning lyfts fram. Argumenten för denna sagda
höjning av personsäkerheten är dock baserade på mycket begränsade erfarenheter och på ett osäkert
beräkningsunderlag. Detaljerade utredningar i samband med tidigare nyprojekteringar har dessutom
påvisat att förhöjda gångbanor kan innebära en förhöjd risk i form av ett ökat antal omkomna vid
större bränder.

År 2014 antog den Europeiska Kommissionen Kommissionens Förordning (EU) nr. 1303/2014 (TSD
2014). Förordningen började tillämpas i samtliga medlemsstater den 1: a januari 2015 och ersatte
därmed den tidigare TSD:n från 2008. I detta nya europadirektiv för järnvägssäkerheten i det
transeuropeiska nätverket finns krav på att gångbanor minst ska ligga i nivå med rälsens ovankant.
Generellt sett så ligger övriga marken i nivå med rälsens underkant vilket innebär att gångbanorna är
belägna ca 1–2 dm ovanför övriga marken.

För att få ett samlat grepp på hur upphöjda gångbanor i spårtunnlar bör beaktas vid
utrymningsdimensionering i kommande projekt har Trafikverket genomfört ett forskningsprojekt vars
resultat redovisas i denna rapport. Vid en säkerhetsvärdering tas bl. a. hänsyn till rökexponering och
påverkan på utrymmande människor. Med förhöjda gångbanor kan det antas att ett antal faktorer
påverkas vid utrymningsförloppet, såsom: 

1) utstegshastigheten från tåget; 

2) faktiskt utnyttjande av gångbanans bredd; 

3) möjligheten att passera långsamtgående personer; 

4) exponering av giftiga brandgaser; och, 

5) möjlighet för funktionsnedsatta att utrymma.