Webbutik

MENY

Utbyggnadsstrategi höghastighetsjärnväg - delprojekt samhällsekonomiska analyser

Dokumentbeteckning: 2017:152

Enligt Sverigeförhandlingens direktiv ska förhandlingspersonerna föreslå en strategi för utbyggnaden av nya stambanor för höghastighetståg med hänsyn till sådana banors kostnader och nyttor. Strategin ska innehålla lämplig utbyggnadsordning, sträckningar samt stationsuppehåll. Sverigeförhandlingen har gett Trafikverket i uppdrag (uppdrag 61) att bistå med underlag för Sverigeförhandlingens fortsatta arbete med en utbyggnadsstrategi för höghastighetsjärnvägen.
Artikelnr: TVD-8050

Delprojektet Samhällsekonomiska analyser har utförts inom ramen för Trafikverkets projekt Utbyggnadsstrategi höghastighetsjärnväg och ska leverera resultat som en del av samlade effektbedömningar för några tänkbara etapputbyggnader. Delprojektets syfte är att ta fram underlag i form av resande- respektive samhällsekonomiska effekter för utbyggnad av fyra olika etapper av höghastighetsjärnväg på sträckorna Stockholm–Göteborg respektive Stockholm–Malmö.