Webbutik

MENY

Uppsala Workshop - Väg 55 delen Kvarnbolund-Berthåga

Dokumentbeteckning: 2009:74

Denna studie är resultatet av ett samarbete mellan Uppsala kommun och  Vägverket Region Mälardalen inom ramen för det nationella projektet Den
Goda Staden. Arbetet har bedrivits under perioden oktober 2008 – mars 2009 med tjänstemän från Uppsala kommun och Vägverket region Mälardalen i samarbete med ett konsultteam. I processen har två dagar avsatts för arbets- och inspirationsmöten i form av workshops där förutom kommunen och Vägverket även Regionförbundet i Uppsala län och Upplands Lokaltrafik AB har deltagit. Med utgångspunkt i de översiktliga strukturskisser som arbetades fram under de två workshoptillfällena har konsultteamet vidareutvecklat alternativa utformningsidéer för en omgestaltning av rv 55 på sträckan mellan Kvarnbolund och Berthåga i Uppsala. Rapporten ska ses som en utgångspunkt för fortsatt detaljutredning inom ramen för Vägverkets kommande arbetsplan.

Artikelnr: TV16464