Webbutik

MENY

Uppdatering av kostnader och effekter för höghastighetsjärnvägar

Dokumentbeteckning: 2016:096

En ny generation järnväg, höghastighetsjärnväg Stockholm – Göteborg/Malmö, kommer att få stor betydelse för landets utveckling i form av kraftigt ökad kapacitet och robusthet på de viktigaste järnvägarna i södra Sverige. Det medför kortare restider till de tre storstäderna och förbättrad tillgänglighet till flera av Sveriges största städer, vilket betyder större arbetsmarknadsregioner vilket i sin tur gynnar ett ökat bostadsbyggande. Med höghastighetsjärnvägen kan fler resor och transporter utföras på järnväg vilket bidrar till ett mer långsiktigt hållbart transportsystem.  
Artikelnr: TV000550

I december 2015 lämnade Trafikverket en utbyggnadsstrategi och förhandlingsunderlag för En ny generation järnväg. Allt eftersom planerings och projekteringsarbetet fortlöper så ökar kunskapen om utformning och tekniska lösningar vilket gör att kostnadsbilden blir tydligare. Utifrån det har tidigare lämnade kostnader setts över, men det finns fortsatt osäkerheter i dessa då arbetet fortfarande befinner sig i ett tidigt planeringsskede. Även om arbetet fortfarande befinner sig i ett tidigt planeringsskede har tidigare lämnade kostnader setts över. Investeringen i höghastighetsjärnvägarna beräknas uppgå till ca 230 miljarder kronor ± 30 uttryckt som 50 % sannolikhetsvärdet i 2015 års prisnivå. Det är en minskning jämfört med utbyggnadsstrategin från december 2015.  

Sammanfattningsvis beror kostnadsminskningen, dels på en översyn och ställningstagande om tekniska systemkrav, dels på konsekvenser av Sverigeförhandlingens utspel. Utspelet har även kompletterats med beslut om att slopa bibanor i Jönköping och Hässleholm. I kostnaden ingår inte tänkbara förbättringar av befintliga järnvägar in till storstadsområdena Järna – Stockholm, Almedal – Göteborg samt Lund – Malmö i det fall övrig trafik skulle öka mer än i Basprognos 2040. Oberoende av om det byggs nya höghastighetsjärnvägar kommer det att krävas nya stationshus och fordonsdepåer på grund av den allmänna resandeökningen. Omfattningen är dock oklar och i ingår inte heller i Trafikverkets ansvarsområde. Detta ingår inte i kostnadskalkylen.