Webbutik

MENY

Undersökningar i diversitet, artrikedom och artsammansättning hos jordlöpare (Carabidae) och myror (Formicidae) längs statliga vägar i sydvästra Sverige 2014

Dokumentbeteckning: 2018:148

Förekomst av jordlöpare (Coleoptera, Carabidae) och myror (Hymenoptera, Formicidae) har studerats i vägarnas sidoområden med hjälp av fallfällor (jordlöpare och myror) och transekter (myror) i fyra områden, Halland, Älvsborg, Skaraborg och Bohuslän i sydvästra Sverige. Lokalerna valdes ut från Trafikverkets databas för artrika vägkanter (utifrån floran) baserat på markförhållanden, vegetation, mm. Fallfällor användes på nio lokaler medan transekter användes på 16 lokaler.

Syftet med studien har varit att generellt öka kunskapen om jordlöpar- och myrsamhällena i vägarnas sidoområden samt se om samhällena visar mönster från kust till inland, söder till norr och om det finns skillnader mellan områden. Syftet var också att ge rekommendationer för skötsel och framtida studier.
Artikelnr: TVD-39911