Webbutik

MENY

Fördjupningsdokument Miljö Frisk Luft

Dokumentbeteckning: 2007:46

Dokumentet pekar på de viktigaste områdena där Vägverket kan bidra till att miljökvalitetsnormerna för utomhusluft klaras och att miljökvalitetsmålen för luftkvalitet på sikt kan uppnås. Vägverket ska ha god kännedom om luftföroreningshalterna och klara MKN längs de statliga vägarna och genom samarbete verka för en bättre luftkvalitet. Fyra åtgärdsområden prioriteras: Renare fordon och arbetsmaskiner, Minskad mängd slitagepartiklar, Minskad exponering, samt Transporteffektivt samhälle.

Artikelnr: TV14248