Webbutik

MENY

Exempelkatalog för enkelt avhjälpta hinder - utformning av statens allmänna vägar med hänsyn till HIN 3

Dokumentbeteckning: 2015:101

Trafikverket ska se till att förverkliga den beslutade funktionshinderspolitiken, som regleras i regeringsuppdrag och i en särskild förordning, SFS 2014:135. Vi ska vara ett föredöme när det gäller tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning, och bidra till allas delaktighet i samhället.  

Syftet med denna exempelsamling är att visa hur man kan bygga bort enkelt avhjälpta hinder på ett bra sätt. Genom att göra det, bidrar vi till bättre användbarhet och tillgänglighet till transportsystemet. Alla ska, oavsett förmågor, kunna ta sig fram till och i lokaler dit allmänheten har tillträde och på allmänna platser.

Exempelsamlingen har fokuserat på utformning av statens allmänna vägar med hänsyn till Boverkets föreskrift 2011:13, HIN 3. Den berör ledning för synskadade, övergångsställen, gångpassager, gångytor, ljushetskontraster, belysning, rastplatser, markbeläggning, biluppställningsplatser, ramper och trappor. I exempelsamlingen visar vi på möjliga lösningar och metoder för att uppfylla föreskriften. Dokumentet kan användas som underlag för kommande styrande Trafikverksdokument.  

Det här dokumentet är en revidering av Exempelkatalog för enkelt avhjälpta hinder, publikation 2008:18. Revideringen har gjorts av arkitekt Mai Almén i samarbete med professor Agneta Ståhl vid Institutionen för teknik och samhälle, Lunds tekniska högskola. Beställningen är gjord av verksamhetsområde Planering, enhet Användbarhet, vid Trafikverket.

Artikelnr: TV000572