Webbutik

MENY

Dimensionerande brandeffektkurvor i godståg

Dokumentbeteckning: 2016:117

Vid säkerhetsvärderingar av järnvägstunnlar beaktas risken för brand i godståg. I fallet med blandad trafik, det vill säga när både persontåg och godståg transporteras samtidigt i tunnlarna, kommer riskerna vid utrymning av persontåget och räddningsinsatsen att hamna i fokus.

Rapporten presenterar en metod för att ta fram dimensionerande bränder i ett tunnelprojekt utifrån möjliga brandscenarion. Resultatet vid användande av modellen är inte en dimensionerande brand baserad på den värsta tänkbara vagnstypen utan flera representativa brandeffektkurvor för möjliga brandhändelser i tunneln d.v.s. brandlasten betraktas som en variabel. Rapporten presenterar även bakgrundsinformation i form av statistik samt exempel på representativa brandeffektkurvor för olika vagnstyper. Genom att skapa representativa brandeffektkurvor som är mer anpassade efter de projektspecifika förutsättningarna kan tunnelns utformning och krav på säkerhetstekniska system optimeras ur ett funktionellt och ekonomiskt perspektiv.
Artikelnr: TV000553