Webbutik

MENY

Åtgärder för att minska transportsektorns utsläpp av växthusgaser - ett regeringsuppdrag

Dokumentbeteckning: 2016:111

Trafikverket har fått i uppdrag att redovisa vilka styrmedel och åtgärder i infrastrukturen som krävs för att minska transportsektorns utsläpp av växthusgaser. Uppdraget gäller en minskning på 60 respektive 80 procent till 2030 jämfört med 2010. Trafikverket har valt att presentera fyra olika scenarier för att spegla osäkerheten i våra antaganden om den framtida utvecklingen och illustrera utfallet för några av de olika handlingsalternativ som finns.

Åtgärderna syftar bl.a. till energieffektivisering och elektrifiering, kraftigt ökad andel biodrivmedel, samhällsplanering och infrastrukturinvesteringar för att locka resenärer och gods från väg till mindre miljöbelastande trafikslag samt att minska resandet med bil eller transporter med lastbil genom att införa styrmedel som gör det dyrare i förhållande till alternativen. Samtliga handlingsalternativ har för- och nackdelar av olika karaktär.

Hur trafikarbetet på väg utvecklas har betydelse för den totala användningen av energi och därmed förutsättningarna för att minska utsläppen. Trafikverkets basprognos utgör därför en referens för de olika scenarierna. Det bör dock påpekas att den trafikslagsövergripande efterfrågan på resor och transporter enligt basprognosen inte utgör något uttalat mål för transportpolitiken. Däremot finns mål som gäller tillgänglighet. Basprognosen beskriver en förväntad utveckling givet att beslutad politik genomförs.

I alla fyra scenarier antas en kraftig energieffektivisering och elektrifiering av framför allt personbilar och lastbilar. Alla scenarier innehåller också i enlighet med inriktningsunderlaget satsningar på kollektivtrafik, cykel, gång samt en effektivisering av godstransporterna. Behovet av ökade insatser för att återta eftersläpande underhåll på befintlig infrastruktur är i stort sett detsamma i samtliga scenarier och i enlighet med vad som beskrivs i inriktningsunderlaget.

En väsentlig aspekt för analyserna är hur den globala efterfrågan och pris för fossilbaserade och biobaserade drivmedel kan komma att utvecklas. Här föreligger osäkerhet, även om de flesta prognoser tycks peka på relativt måttliga prisökningar fram till 2030. T.ex. är det svårt att förutse hur mycket priset på biodrivmedel kommer att påverkas av en globalt ökad efterfrågan som ett resultat av globalt ökade ansträngningar att begränsa transportsystemets
klimatpåverkan.
Artikelnr: TV000532