Webbutik

MENY

VGU-guide: Vägars och gators utformning - Utformningsprocess

Dokumentbeteckning: 2016:082

I Vägar och Gators Utformning (VGU) från 2015 beskrivs krav och råd för utformning av den färdiga väg- eller gatuanläggningens egenskaper. Behov finns att ge stöd för hur VGU ska tillämpas då väg- och gaturum ska formas. De trafiktekniska kraven ska fogas samman till en lösning där målen formuleras för vägrummets samlade funktion och en medveten avvägning görs mellan olika kvaliteter. Därför har två VGU-guider tagits fram. En sammanhållen statlig och kommunal VGU-guide, och en fördjupad kommunal VGU-guide för tätortsgator. Den sammanhållna VGU-guiden är uppdelad i två delar – en om utform ningsprocessen och en med stödjande kunskap. Denna del handlar om utformningsprocessen.

VGU-guiderna är framtagna av Trafikverket i samverkan med Sveriges Kommuner och Landsting.
Artikelnr: TV000528