Webbutik

MENY

Kunskapsunderlag – Vägkanter: Artrika vägkanter, hänsynsobjekt, invasiva växter. Driftområde Ätradalen

Dokumentbeteckning: 2015:106

I december 1993 fick dåvarande Vägverket i uppdrag av regeringen att ta fram ett program för hur verket skulle arbeta för biologisk mångfald inom sitt verksamhetsområde. Uppdraget utmynnade bland annat i arbetet med skyddsvärd flora längs de allmänna vägarna. Projektet Artrika vägkanter drog igång 1995 med enkäter och inventeringar för att hitta vägkanter med särskilt värdefull flora. Efter en uppföljning 2001 av ett begränsat antal sträckor togs arbetet i Region Väst upp igen på allvar 2006 och sedan 2010 är här målet att alla statliga vägar i de aktuella driftområdena ska regelbundet inventeras och bedömas i fält.
Artikelnr: TV000527