Webbutik

MENY

Informationsextrahering från punktmoln – möjligheter framåt

Dokumentbeteckning: 2016:069

Idag brottas ofta varje enskilt investerings- eller underhållsprojekt med att få tag i korrekt, kvalitetssäkrad och aktuell information om berörda anläggningar. Felaktig eller bristfällig information medför stora merkostnader vid såväl projektering, byggande som underhåll av infrastrukturanläggningar.

För att förbättra situationen för i första hand vägar och relaterade anläggningsobjekt har en detaljerad kartläggning av det allmänna svenska vägnätet påbörjats. Datainsamlingen sker med mobil laserskanning och 360 graders fotografering vilket genererar enorma mängder lasermätpunkter, så kallade punktmoln, samt stora mängder regelbundet exponerade 360 graders bilder.

Användningen av insamlade data är idag tyvärr begränsad till specialprogramvaror för manuell inspektion och mätning av vägavsnitt, trafikplatser och andra företeelser Eftersom användning är manuell blir arbetet, särskilt i större och mer omfattande projekt, snabbt både tidskrävande, tröttande och kostsamt.

För att både effektivisera användningen och markant öka värdet på investeringen i insamlade data behövs verktyg som stödjer automatiserade och objektiva i analyser och möjliggör vidareförädling av insamlade data till lätthanterliga objektbeskrivningar av relevanta företeelser.

I den här rapporten redovisas en inledande studie med syfte att diskutera och ge förslag på FoU-insatser för att bereda vägen för framtagning och tillhandahållande av objektinformation rörande sådana företeelser och faktiska förhållanden som efterfrågas av infrastrukturprojekten.

Studien har omfattat en översiktlig genomgång av forsknings- och marknadsläget och presenterar här en kort sammanfattning kring metoder och verktyg för förädling av rådata samt diskuterar problem, möjligheter och krav. Vidare presenteras också förslag på fortsatt arbete.
Artikelnr: TV000426