Webbutik

MENY

Kartering av allér med LiDAR i Sollentuna kommun - metodutveckling, databasuppbyggnad och landskapsanalys

Dokumentbeteckning: 2015:177

Ökad urbanisering och exploatering av grönområden fragmenterar och minskar arters habitat och när allt fler arter blir hotade har det negativa konsekvenser på den biologiska mångfalden på landskapsnivå. För att stärka och utveckla nya områden för arters möjligheter till spridning i landskapet behövs effektiva metoder som tar fram underlagsdata på landskapsnivå som sedan kan användas i landskapsanalyser. Alléer har visat sig vara viktiga spridningskorridorer och tillflyktsorter för olika växt- och djurarter i takt med den kontinuerliga exploateringen av grönområden i urbana miljöer. Tillförlitlig information om nutida utbredning av alléer behövs för att olika aktörer ska kunna formulera lokala, regionala och nationella mål för antalet geografiskt fördelade alléer som ger bästa ekologiska funktion för att bibehålla eller stärka andra värden. Idag finns endast en bråkdel av Sveriges allébestånd med höga kultur- och naturvärden dokumenterade utmed det statliga vägnätet. Ytterligare underlagsdata måste även finnas som redogör för förutsättningar att utveckla grönstråk för att säkerställa god ekologisk funktion och förstärka existerande naturvärden. Därför blir unga alléer även viktiga att kartlägga ur ett långsiktigt planeringsperspektiv då de utgör viktiga komponenter för hållbar rumslig och temporal landskapsplanering.

Denna studie presenterar en metodutveckling för hur alléer effektivt kan kartläggas med en kombination av olika fjärranalysmetoder där främst Light Ranging Detection Aperture Radar (LiDAR) använts. En allédatabas har sedan skapats över Sollentuna kommun, Stockholms län, Sverige med information om utbredning av kartlagda alléer, trädslag, åldersgrupp, antal grova träd, orientering och kronbredd. Dessa attribut har karterats med flygbildstolkning, GIS-operationer och fältarbete. Slutligen för att illustrera varför en allédatabas behövs har allédatabasen använts i två landskapsekologiska konnektivitetsmodeller (Circuitscape och Linkage Mapper) med entita (Parus palustris) som modellart. Baserat på resultat har förslag getts om var nya alléer bör placeras och hur de ska utformas för att stärka ekologiska samband för entita i Sollentuna kommun.

Författare: Lisa Sjölund
Artikelnr: TV000421