Webbutik

MENY

Järnväg i norra Sverige - underlag till Sverigeförhandlingen

Dokumentbeteckning: 2016:030

Inom ramen för Sverigeförhandlingen ska förutsättningarna för en utbyggnad av järnvägen i norra Sverige med inslag av medfinansiering undersökas. Föreliggande rapport beskriver befintliga underlag och planeringsläge för viktiga delar i en sådan utbyggnad, Norrbotniabanan mellan Umeå och Luleå samt dubbelspår Ostkustbanan Gävle-Sundsvall och ny järnväg
Sundsvall-Härnösand. Stråket ingår i Botniska korridoren och är utpekat i TEN-T:s Core Network.

Utöver detta förs ett resonemang om ytterligare åtgärder för att stärka järnvägsutvecklingen i norra Sverige utan redovisning av kostnad, samhällsekonomi och effekter. Exempelvis behövs enligt Trafikverkets kapacitetsprognoser även åtgärder på Godsstråket genom Bergslagen och Norra Stambanan att klara framtida anspråk på kapacitet och funktionalitet när det
gäller godstrafiken söderut.
Artikelnr: TV000404