Webbutik

MENY

Styrmedel och åtgärder för att minska transportsystemets utsläpp av växthusgaser - med fokus på transportinfrastrukturen

Dokumentbeteckning: 2016:043

Transportsektorn och hela samhället står inför en stor utmaning när det gäller att minska energianvändningen och klimatpåverkan. Den helt dominerande delen av utsläppen kommer från vägtrafiken. Det behövs ett brett underlag, där utmaningen belyses ur olika perspektiv, för att ta fram olika lösningar på tillgänglighet i ett klimatneutralt Sverige.

Detta underlag beskriver transportsystemets brister och behov av åtgärder och styrmedel utifrån det scenario som beskrivs i Utredningen för fossilfri fordonstrafik (FFF-utredningen) och Trafikverkets klimatscenario. Detta scenario utgår från att Sveriges vision om nettonollutsläpp av växthusgaser år 2050 ska nås liksom prioriteringen om fossiloberoende fordonsflotta, tolkat som 80 procents lägre användning av fossil energi i vägtrafik år 2030, inträffar. I FFF-utredning görs också antagandet att ingen import av biodrivmedel ska ske och därmed är mängden förnybar energi som kan användas för vägtrafik begränsad. Med utgångspunkt från trafikutvecklingen i detta scenario har brister och behov i transportinfrastrukturen analyserats. Därefter beskrivs möjliga åtgärder och satsningar i en prioriteringsordning.

Artikelnr: TV000402