Webbutik

MENY

Åtgärdsvalsstudie Bergslagspendeln - Dalarna och Västmanlands län

Dokumentbeteckning 2015:273
(ÅVS)

En åtgärdsvalsstudie för Bergslagspendeln har genomförts under perioden hösten 2014 till hösten 2015. Åtgärdsvalsstudien omfattar järnvägen Bergslagspendeln mellan Ludvika och Kolbäck samt anslutande del av Mälarbanan Kolbäck-Västerås.

Syftet med åtgärdsvalsstudien har varit att beskriva Bergslagspendelns framtida funktion på kort och lång sikt utifrån ett lokalt, regionalt och nationellt perspektiv samt identifiera vilka åtgärder som krävs för att uppnå denna funktion. Tidshorisonten för studien har varit 2030 med utblick mot 2050. Behov och brister har analyserats utifrån
fyrstegsprincipen och ett transportslagsövergripande synsätt.

Resultatet från åtgärdsvalsstudien består av ett planeringsunderlag i form av åtgärder som kan genomföras med olika tidshorisonter. Vissa åtgärder kan genomföras relativt omgående medan andra åtgärder kan genomföras på längre sikt där 2030 utgör ett kort perspektiv medan 2050 utgör det längre tidsperspektivet i studien. Åtgärderna förväntas bidra till att utveckla och förbättra dagens situation samt möta framtida behov. Resultatet skall utgöra underlag för Trafikverkets åtgärdsplanering, Länsstyrelsen i Västmanlands läns och Region Dalarnas prioriteringar i länsplanerna för den regionala transportinfrastrukturen.
Artikelnr: TV000383