Webbutik

MENY

Incitament och styrmedel för en mer effektiv och hållbar storstadslogistik

Dokumentbeteckning 2014:119

Denna rapport behandlar fyra huvudsakliga områden: allmänt om hur godstransporter utförs, vilka incitament och styrmedel som stat och kommun kan använda för att styra dessa och vilka effekter det kan ge samt hur stat och kommun kan samverka för att uppnå så goda resultat som möjligt. Samtliga identifierade styrmedel och incitament som inkluderats i studien är indelade i fyra kategorier: ekonomiska, juridiska, samhälleliga och informativa styrmedel. En effektbedömning har gjorts av samtliga styrmedel och incitament.

Ett enskilt styrmedel leder sällan ensamt till optimala effekter, utan en kombination av flera olika styrmedel och incitament krävs för att uppnå önskad effekt. Därför presenteras de i fem olika styrmedelspaket, ett paket per målområde (miljö, framkomlighet, trafiksäkerhet, buller och transportkostnad). I rapporten studeras också samspelet mellan stat och kommun. Godstransporter färdas ofta över kommungränser på såväl statlig som kommunal infrastruktur, vilket innebär att det är fler än en aktör som bär ansvaret för att transporterna kommer fram på ett bra sätt. Därför är det viktigt med ett väl fungerande samarbete mellan olika aktörer.

De styrmedel som presenteras i denna rapport är av väldigt skilda slag och spänner från enklare lastplatser till komplexa samlastningsprojekt och åtgärder som att ge distributionsfordon tillgång till dedikerade körfält.
Artikelnr: TV000369