Webbutik

MENY

Åtgärdsvalsstudie Genomfart Ljusdal

Dokumentbeteckning 2015:257

Sedan den nya sträckningen av E4 mellan Hudiksvall och Söderhamn stod klar har trafikvolymerna på väg 84 genom Ljusdal ökat, och med det framkomlighetsproblem och bullerstörningar för boende som följd. Åtgärdsvalsstudien syfte är att hitta en lösning för förbifart Ljusdal i form av ett tidigarelagt utförande av en komplett förbindelse för väg 84 från den östra infarten i Ljusdal via Kyrksjönäsvägen till väg 83. Därtill även lyfta in ytterligare mervärden till pågående stadsutvecklingsprojekt av Ljusdal.

Åtgärdsvalsstudien visar på de problem, behov och brister som finns längs väg 84 genom Ljusdal och föreslår utifrån fyrstegsprincipen ett åtgärdspaket med åtgärder för att lösa de trafikproblem och brister som identifierats. Resultatet skall utgöra underlag för Trafikverkets åtgärdsplanering och för Region Gävleborgs prioriteringar i länstransportplan för regional transportinfrastruktur. Resultat är även tänkt att vägleda Ljusdals kommun i beslut om åtgärder i samband med att kommunens utveckling.


Artikelnr: TV000338