Webbutik

MENY

Analyser i inriktningsplaneringen 2015 - konsekvenser för godstrafiken fram till år 2030

Dokumentbeteckning: 2015:258

Trafikverket har analyserat tre utredningsalternativ (UA) för gods- och persontrafik inom ramen för Inriktningsplaneringen 2018-2029. Dessa är:

UA1: Aviserade styrmedel (vägslitageskatt och bränsleskatteökning för väg)
UA2: Utbyggnad av infrastrukturen med satsning på stora järnvägsutbyggnader
UA3: Kombination av UA1 och UA2

Denna underlagsrapport beskriver förutsättningar och resultat för de godstransportanalyser som genomförts inom ramen för uppdraget.
I rapporten ”Trafikprognoser och samhällsekonomi”1 beskrivs mer övergripande resultat i sin helhet för de analyser av person- och godstrafik som gjorts inom Inriktningsplaneringen. Utredningsalternativen ställs mot ett jämförelsealternativ (JA) som förutsätter beslutad politik och som består av den Basprognos för 2030 som gäller fram till 2016-04-012.
Samtliga utredningsalternativ ger en överflyttning av transporter från väg till övriga trafikslag. I UA1 är överflyttningen relativt liten. I UA2 är överflyttningen betydligt större. Den största effekten uppstår dock i UA3, vilket beror på kombinationen av höjda körkostnader för väg och en ökad kapacitet i järnvägsnätet.
Artikelnr: TV000332