Webbutik

MENY

Fördjupade analyser av att tillåta tyngre fordon på det allmänna vägnätet

Dokumentbeteckning: 2015:207

Trafikverket fick den 13 maj 2015 i uppdrag av regeringen att utreda och göra fördjupade
analyser av att tillåta tyngre fordon på det allmänna vägnätet. Uppdraget består i
huvudsak av att:

1. Identifiera behov och konsekvenser av tyngre transporter på det allmänna
vägnätet.
2. Analysera förutsättningarna för att upplåta det identifierade vägnätet för tyngre
transporter (fordon med en bruttovikt på upp till 74 ton).
3. Presentera ett förslag till plan för hur det identifierade vägnätet successivt skulle
kunna öppnas för tyngre fordon.
4. För ökade kostnader föreslå en finansiering inom nuvarande ramar avsatta för
bärighet på väg i den nationella trafikslagsövergripande planen för utveckling av
transportsystemet för perioden 2014-2025.

Trafikverket har under uppdragets genomförande analyserat och studerat de olika
frågeställningarna och behovet av åtgärder på vägnätet till följd av detta. Med underlag
av de resultat som redovisas i rapporten har ett förslag till en strategi för ett långsiktigt
upplåtande av ett vägnät för tyngre fordon tagits fram.
Artikelnr: TV000304