Webbutik

MENY

Utvecklingsbehov trafikprognoser och samhällsekonomiska kalkyler

Dokumentbeteckning: 2015:227

Denna rapport har tagits fram för att utgöra underlag till Trafikverkets svar på regeringens uppdrag att fram ett inriktningsunderlag för transportinfrastrukturen för perioden 2018-2029.

I regeringens uppdrag om att ta fram inriktningsunderlag inför transportinfrastrukturplanering för perioden 2018-2029 (N2015/4305/TIF) står att Trafikverket skall redovisa utvecklingsbehov för analysmetoder och kostnadsuppskattningar.

Denna underlagsrapport redovisar utvecklingsbehovet för analysmetoder.

Enligt uppdraget ska Trafikverket beskriva hur väl metoderna för att göra trafikprognoser för person- och godstransporter och samhällsekonomiska kalkyler för olika typer av åtgärder svarar mot behoven i uppdraget, samt redogöra för vilken utveckling av dessa metoder som behövs och vad som pågår och planeras.

Trafikverket ska särskilt beakta de erfarenheter och synpunkter som framkommer med anledning av Sverigeförhandlingens (N 2014:04) arbete med att analysera hur värdet av ett möjligt bostadsbyggande tas till vara vid beräkningen av de samhällsekonomiska kalkylerna. Behov av ytterligare utveckling och förutsättningar för genomförandet beskrivs.

Metoder för bedömning av såväl investeringar som drift och underhåll ska belysas.

I denna rapport beskrivs Trafikverkets modeller och de brister som de har samt utvecklingsbehovet översiktligt. I Trafikverkets utvecklingsplan som publiceras i april 2016 kommer utvecklingsbehoven att utvecklas ytterligare.
Artikelnr: TV000299