Webbutik

MENY

Vidmakthållande

Dokumentbeteckning: 2015:208


Denna rapport har tagits fram för att utgöra underlag till Trafikverkets svar på regeringens uppdrag att fram ett inriktningsunderlag för transportinfrastrukturen för perioden 2018-2029.

Denna underlagsrapport redovisar hur transportsystemet ska vidmakthållas utifrån dagens funktionalitet och vilka åtgärder som krävs för att avhjälpa det eftersläpande underhållet på väg och järnväg. Trafikverket har identifierat ett behov av drift- och underhållsinsatser som är väsentligt högre än ramarna i nationell plan. Bedömningen är att eftersläpningen bör åtgärdas under en 12-årsperiod. Om de identifierade resurserna tillförs kan anläggningen bli funktionell och robust, vilket ger en ökad livslängd, en effektiv resursanvändning och en positiv samhällsekonomisk effekt.
Artikelnr: TV000292