Webbutik

MENY

Öppna vägdagvattenanläggningar – handbok för inspektion och skötsel

Dokumentbeteckning: 2015:147

Våra vägar och trafiken på dem avger en rad föroreningar. För att minska miljöbelastningen från dessa och konsekvenserna av eventuella olyckor där miljögifter riskerar att läcka ut i våra marker, sjöar och vattendrag anläggs dagvattenanläggningar. Anläggningarnas främsta syfte är att rena vattnet innan det når närliggande recipienter. Anläggningarna behöver skötas och underhållas för att behålla sin funktion.

Denna handbok hanterar dagvattendammar och översilningsytor, hur reningsprocessen fungerar och hur de ska skötas. Handboken ska fungera som ett stöd för driftansvariga och de entreprenörer som ansvarar för inspektion och skötsel av denna typ av anläggningar. Handboken ska även fungera som underlag för att ta fram skötselbeskrivningar för specifika anläggningar.
Artikelnr: TV000269