Webbutik

MENY

Möjligheter att köra längre och/eller tyngre godståg

Dokumentbeteckning: 2015:117

​Det finns ett fokus på att öka andelen godstransporter på järnväg. Det pekas ut som ett mål i EU:s vitbok och genom etableringen av förordningen ”Ett prioriterat nät för gods”. Det finns sedan januari 2014 även förankrat i det Transeuropeiska nätet via den nya förordningen. Utöver detta finns flera skäl, ekonomiska så väl som miljömässiga.

Konkurrensförmågan gentemot andra transportslag behöver stärkas för att det ska vara möjligt att nå uppsatta miljömål samt anta framtidens utmaningar. Ett angreppssätt är att möjliggöra förutsättningar för ökad volym. Det finns flera sätt att öka volymen gods som transporteras. Ett huvudsakligt sätt är att öka tåglängden men det går också att förändra lastprofil och den största tillåtna axellasten.

I regeringsbeslutet 2015-04-16 (N2015/3436/TIF) fick Trafikverket i uppdrag att redovisa vilka möjligheter det finns att idag köra med längre och/eller tyngre godståg på det befintliga svenska järnvägsnätet.
Artikelnr: TV000260