Webbutik

MENY

Trafikverkets åtgärdsprogram enligt förordning om omgivningsbuller

Dokumentbeteckning 2015:065

Bullerproblemen har blivit allt mer uppmärksammade internationellt. EU:s direktiv om omgivningsbuller innebär att Trafikverket och de största kommunerna ska kartlägga och rapportera bullernivåer till EU och ta fram åtgärdsprogram.

Trafikverket har kartlagt de mest trafikerade statliga vägarna, järnvägarna och flygplatserna och omfattar 400 mil statlig väg, 140 mil statlig järnväg samt flygplatserna Arlanda, Landvetter och Bromma. Kartläggningen visar att totalt cirka 1000000 människor är utsatta för bullernivåer överstigande det europeiska måttet Lden 55 dB från väg- och järnvägstrafik längs de kartlagda sträckorna och omkring 15000 vid de tre flygplatserna.

Åtgärdsprogrammet innehåller en sammanfattning av kartläggningens resultat, en beskrivning av bullerkällorna, vilka bullerminskande åtgärder som vidtagits och planeras samt en långsiktig strategi för trafikbuller. Strategin är att kombinera riktade bulleråtgärder för de mest utsatta med källbulleråtgärder samt att rätt hänsyn tas till buller vid planering av samhälle och infrastruktur.
Artikelnr: TV000225