Webbutik

MENY

Miljöuppföljningar av återvunnen tjärasfalt

Dokumentbeteckning 2014:112

Tjärasfalt är en benämning på gamla asfaltbeläggningar som innehåller vägtjära och därmed ofta höga halter av PAH (polycykliska aromatiska kolväten). År 2004 gav dåvarande Vägverket ut riktlinjer för hur sådana beläggningar ska analyseras och hanteras (publ 2004:90). Som ett led i framtagandet av riktlinjerna påbörjades uppföljning vid vägar där sådana material återvunnits. Undersökningarna har sedan fortsatt för att få långa mätserier.

Huvuddelen av denna rapport är en sammanställning av de miljöundersökningar som utförts av VTI och SGI under åren 2001-2011 på uppdrag av Trafikverket (och Vägverket). Underlaget har varit årsvisa uppföljningsrapporter och en sammanställning som gjordes för åren 2001-2004. Till dessa rapporter hör flera bilagor över analysprotokoll från de laboratorier vid vilka undersökta proverna analyserats. SGI har vid sin sammanställning i föreliggande rapport endast översiktligt studerat dessa bilagor. Samtliga återgivna resultat är hämtade från rapporterna till de ovanstående VTI utlåtanden och inte från bilagorna.
Artikelnr: TV000209