Webbutik

MENY

Kontraktsanalys basunderhåll järnväg – långsiktigt hållbara affärer för Trafikverket på den svenska underhållsmarknaden

Dokumentbeteckning 2015:077

Trafikverket har ett uppdrag att säkerställa tillgängligheten på det statliga järnvägsnätet på en konkurrensutsatt marknad. Under 2000-talet har trafiken ökat markant och avtalskonstruktionen för järnvägsunderhållet behöver därför ses över och anpassas. I rapporten presenteras genomförd kontraktsanalys och förslag till optimala kontraktsformer för basunderhåll järnväg med utgångspunkt i Trafikverkets uppdrag, samhällets förväntningar och hittills vunna erfarenheter hos Trafikverket och omvärlden. Syftet med kontraktsanalysen är att skapa goda förutsättningar för långsiktigt hållbara affärer på den svenska underhållsmarknaden genom att skapa en god riskfördelning mellan Trafikverket och järnvägsentreprenörerna.

Kontraktsanalysen har sin utgångspunkt i gällande lagstiftning och branschbestämmelser samt det affärsperspektiv som syftar till att göra goda affärer. Resultatet presenteras i två delar varav en första delleverans med fyra åtgärdsförslag, presenterades juni 2014 (återfinns i bilaga 6). Dessa består av servicefönster, ersättningsreglering slitage på grund av trafikeringsförändring, förtydligande definition skada/fel samt rutin optionshantering förlängning av kontrakt. Dessa åtgärder leder till förbättrad
kalkylerbarhet i anbudsskedet och bättre riskfördelning under kontraktstiden.
Artikelnr: TV000204