Webbutik

MENY

Kapacitetstilldelning och prioriteringar i tågplaneprocessen - problem, möjligheter och förslag till förbättringar

Dokumentbeteckning: 2015:075

Trafikverket genomför årligen en process för att tilldela kapacitet för tåg och banarbete inom järnvägen. Lagstiftningen säger att Trafikverket ska tillgodose järnvägsföretagens önskemål i möjligaste mån. I situationer där önskemål om spårkapacitet inte går att förena används samhällsekonomiska prioriteringskriterier för att fördela kapaciteten. De befintliga prioriteringskriterierna är framtagna för ett antal år sedan, när järnvägsmarknaden inte var lika avreglerad och marknadsstrukturen var mindre komplicerad än idag. För att komma till rätta med de delar av kapacitetsplaneringen som behöver utvecklas har Trafikverket bland annat startat projektet Prioriteringskriterier för samhällsekonomiskt effektiv tågplanering, för att se över och utveckla prioriteringskriterierna och för att se över att antal andra frågor kopplade till samhällsekonomi och prioritering.

Som en del i detta arbete har WSP/Sweco fått i uppdrag att genomföra ett FoI-projekt med syftet att belysa ett antal frågeställningar kopplade till kapacitetstilldelningsprocessen, prioriteringskriterierna och samhällsekonomi. I denna sammanfattning återges de summeringar/slutsatser som görs i de olika avsnitten i rapporten.
Artikelnr: TV000189