Webbutik

MENY

Uppföljning av faunapassager inom renskötselområdet. Passager över järnväg och väg vid Råtsi, Sangis, Harrioja och Aitik

Dokumentbeteckning: 2014:098

Fyra faunapassagers funktion för renar och däggdjur har utvär¬derats genom intervjuer med berörda samebyar, vinterspårning och analys av påkörningsdata. Faunapassagerna byggdes under 2011 och 2012 i samband med ny eller förändrad infrastruktur. Studien visar att tre av de fyra faunapassagerna har en god funk¬tion för flytt av renar (den fjärde är inte byggd för det ändamålet). Vid samtliga studerade platser fungerade den fria strövningen bättre innan järnvägen eller vägen byggdes eller förändrades. Detta bedöms framförallt bero på att järnvägen eller vägen försetts med stängsel. Tre av faunapassagerna fyller ändå en viss funktion för den fria strövningen eftersom denna troligen skulle ha fungerat betydligt sämre utan pas¬sagerna. Faunapassagerna har även använts av andra däggdjur, främst harar och rävar. Även älg har använt minst två av faunapassagerna.
Artikelnr: TV000111