Webbutik

MENY

Turismens samhällsekonomiska effekter

Dokumentbeteckning: 2017:035

 

Förstudie om utvecklingsbehovet av bättre metoder och modeller i den nationella transportinfrastrukturplaneringen.

Artikelnr: NP-3968

Turismen får en allt större ekonomisk och sysselsättningsmässig betydelse för Sverige. Som en konsekvens av detta uppstår allt oftare situationer där planerare, beslutsfattare och besöksnäringen själva behöver kunna göra prognoser och ta ställning till väntade samhällsnyttor och ekonomiska effekter kopplade till turism i samband med trimningar och infrastrukturinvesteringar såsom vägar, trafikplatser, rastplatser, parkeringsytor, båtlinjer eller tågförbindelser. Dessa nyttor måste också kunna jämföras med andra användningsområden och nyttor.


Trafikverket och Tillväxtverket har under 2016 i samarbete med andra myndigheter genomfört en förstudie. Syftet var att ta fram ett underlag för att kunna utveckla samhällsekonomiska modeller och kalkylmetoder som inkluderar turismperspektivet i offentlig transportinfrastrukturplanering.