Webbutik

MENY

Tunnelsäkerhet – statistik för brand i persontåg

Dokumentbeteckning: 2013:183

Rapporten kan utgöra bedömningsunderlag till fördelningen mellan olika brandscenarier som kan inträffa. Idag anges att 10 % av alla bränder som inträffar i ett fordon är större än 1 MW. Data om inträffade bränder har hämtats från Trafikverkets databas för olycksstatistik, Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps databas för insatsrapporter samt kompletterande uppgifter från SJ:s databas för inträffade olyckor och incidenter.

Resultatet av studien visar att ungefär totalt 15 % av alla bränder i tåg bedöms vara större än 1 MW, vilket ska jämföras mot tidigare antagna 10 %. Dock är underlaget för studien behäftat med ett okänt mörkertal. Studien visar vidare att 2 procentenheter av de stora bränderna bedöms som mycket stora med övertända fordon. Summerat visar studien att andelen bränder över 1 MW är högre än tidigare antagna 10 %, men andelen mycket stora bränder med övertända fordon är liten. Det senare är viktigt att beakta när fördelningar för brandstorlekar större än 1 MW sätts.

Artikelnr: TV17605