Webbutik

MENY

Transportsystemet i samhällsplaneringen - Trafikverkets underlag för tillämpning av 3–5 kap. miljöbalken och av plan– och bygglagen

Dokumentbeteckning: 2016:148

 

Trafikverket ska inom sitt verksamhetsområde tillhandahålla underlag för tillämpningen av 3-5 kap. miljöbalken och av plan- och bygglagen (2010:900). Detta uppdrag finns i Trafikverkets instruktion, § 10 förordningen (2010:185) med instruktion för Trafikverket. Materialet är dock inte enbart begränsat till de områden som omfattas av plan- och bygglagen och miljöbalken, utan det omfattar alla områden där det finns en koppling mellan Trafikverkets verksamhet och den fysiska planeringen.


Den primära målgruppen för underlagsmaterialet är de som arbetar med samhällsplanering på kommuner och länsstyrelser. Vår förhoppning är att materialet även ska komma till nytta för andra myndigheter och organisationer exempelvis regioner och landsting såväl som för dem som arbetar med samhällsplanering på Trafikverket.

 

Artikelnr: TVD-5427