Webbutik

MENY

Trafikverkets kulturmiljöstrategi

Dokumentbeskrivning: 2019:188

2017 fick Trafikverket tillsammans med nio andra myndigheter i uppdrag av regeringen att ta fram en vägledande strategi för kulturmiljöarbetet inom respektive myndighet. Denna publikation utgör Trafikverkets rapportering av uppdraget samtidigt som den anger en inriktning för Trafikverkets fortsatta kulturmiljöarbete.

Trafikverkets kulturmiljöstrategi berör samtliga Trafikverkets verksamhetsområden i högre eller mindre grad. I strategin beskrivs Trafikverkets arbete med skötsel och förvaltning av vägarnas och järnvägarnas kulturmiljöer och den påverkan på kulturmiljön som Trafikverket har genom utbyggnader och förändringar av väg- och järnvägsinfrastrukturerna. Med utgångspunkt i Trafikverkets verksamhet beskrivs också de utmaningar som finns och den strategiska inriktning som valts för att nå regeringsuppdragets målsättningar.

Regeringen förväntar sig att kulturmiljöstrategierna ska leda till en bättre uppfyllelse av de nationella kulturmiljömålen, men också att förutsättningar skapas för att bättre tillvarata kulturmiljöns potential vid omställningen till ett hållbart samhälle. Trafikverket bedömer att innehållet i denna strategi efter implementering leder till bättre måluppfyllelse. Trafikverket bedömer också att strategin tillsammans med tillhörande handlingsplaner leder till ett mer strukturerat och effektivt kulturmiljöarbete.
Artikelnr: TVD-53628