Webbutik

MENY

Temperaturflöden i järnvägstunnlar - Åsatunneln. Statusrapport 2014

Dokumentbeteckning: 2016:144

Denna statusrapport redovisar temperaturmätningar i Åsatunneln söder om Göteborg. Mätningarna är utförda vintern 2012/2013 samt vintern 2013/2014. Redovisning avser temperaturmätningar och vindhastigheter i och utanför tågtunneln.
Artikelnr: NP-TV2174

Under vinterhalvåret orsakar is stora problem i flera av Trafikverkets järnvägstunnlar. Vatten som fryser bildar istappar och ispelare som kan falla ned i spår samt växa till sådan storlek att de inkräktar på det ”fria rummet” som tågen kräver för att passera genom tunneln. Belysningsarmaturer och kablar bryts sönder på grund av islast och spåren blir isbelagda på grund av takdropp och svallisbildning. Återkommande frysperioder kan medföra frostsprängning av berg och sprutbetong i tak och väggar som kan lossna och falla ner. För att upprätthålla säkerheten och förhindra trafikstörningar kräver många tunnlar omfattande underhållsinsatser. För att kunna reducera underhållet i tunnlarna, krävs förbättrad kunskap kring köldinträngning och effekterna av istryck på det bärande huvudsystemet.