Webbutik

MENY

Stockholm Nord och Syd – framtida bytespunkter

Dokumentbeteckning: 2013:142

Frågan om att bygga ut vissa stationer norr, söder och väster om Stockholm central för att bl.a. få ytterligare bytesmöjligheter mellan regionaltåg och annan kollektivtrafik är inte ny. Flemingsbergs station öppnades 1987. Behovet av ytterligare sådana stationer har bland annat lyfts i regionplaneringen, men även Banverket arbetade med frågan under 1990-talet.
Denna rapport utgår från de nya förutsättningar som kommer att finnas efter att Citybanan skapas och analyserar de behov och möjligheter som skapas för olika stationslägen, särskilt norr och söder om Stockholm central. Rapporten har tagits fram på beställning av Trafikverket Region Stockholm och utgör ett planeringsunderlag för fortsatta diskussioner med bl.a. tågoperatörer, kommuner och andra regionala aktörer. Frågan om järnvägens långsiktiga utveckling i Stockholmsregionen kan dock behöva belysas från flera håll innan slutsatser i enskilda frågor kan dras.
Artikelnr: TV17646