Webbutik

MENY

Statliga vägar som kan anses lämpade för en ny bärighetsklass 4

Dokumentbeteckning: 2016:141

Trafikverket fick den 3 oktober 2016 i uppdrag av regeringen att ta fram ett förslag på vilka vägar som skulle vara lämpliga för en ny bärighetsklass, BK4: ”Regeringen uppdrar åt Trafikverket att redovisa vilka statliga vägar som skulle vara lämpliga att tillhöra en ny bärighetsklass, BK4. De vägar som kan bli aktuella att tillhöra den nya bärighetsklassen är vägar där transporter på järnväg eller sjöfart inte är möjligt, för att inte äventyra överflyttningen av transporter från väg till järnväg och sjöfart, och på vägar som redan klarar den tyngre vikten.” Uppdraget redovisas till regeringen den 15 november 2016.

Artikelnr: TV2292

Trafikverket har tagit fram ett förslaget till ett vägnät som lämpas för den nya bärighetsklassen BK4. Förslaget är baserat på de identifierade transportbehoven för näringslivet, som därefter har matchats mot infrastrukturens förutsättningar samt direktiven- och riktlinjerna i uppdraget.

Trafikverket har samverkat kring principer- och riktlinjer för hur vägnätet arbetats fram med delar av näringslivet och godstransportbranschen. Det har dock inte funnits möjlighet att samverka kring förslaget till vägnätet med godstransportbranschen med den korta verkställandetiden för uppdraget. Trafikverket har utgått från tidigare dialoger- och samverkan med näringslivet för att identifiera transportbehoven för tyngre transporter. Det förslag till vägnät som redovisas i rapporten är lokaliserat i fem olika geografiska områden i landet. Den totala längden av det föreslagna vägnätet är på strax under 800 mil, vilket motsvarar cirka 8 procent av det statliga vägnätets totala längd och i genomsnitt cirka 17 procent av den totala väglängden i de berörda länen. Trafikverket bedömer att förslaget har positiva samhällsekonomiska effekter. Förslaget till vägnät bör generera positiva effekter för bl.a. miljö, kapacitet och för näringslivets transportkostnader med den befintliga infrastrukturen.

Den begränsande storleken på det föreslagna vägnätet beror framförallt på brister i infrastrukturen, men delvis även risken för överflyttningseffekter. Det senare gäller framförallt de stora nationella godsstråken, samt vissa mindre godsstråk där det identifierats någon form av risk för överflyttning. Det kan därför finnas ett behov av fördjupade analyser av risken för överflyttning för kritiska sträckor som exkluderats. Trafikverket föreslår att vägnätet för BK4 upplåts stegvis och på ett ansvarsfullt sätt, där infrastrukturens framtida värden inte riskeras och där relevanta fordonskrav införs och bidrar till att framkomligheten och säkerheten inte riskeras. Trafikverket har ambitionen att vägnätet ska kunna upplåtas med modern teknik som bidrar till en tydlig vägvisning av BK4-vägnätet med möjlighet till en god regelefterlevnad.

Trafikverket har identifierat att en utredning skyndsamt behöver genomföras för olika möjligheter för vägvisning- och regelefterlevnad som inte inkluderar att skylta upp det nya BK4- vägnätet, samt en beskrivning av hur det praktiskt ska kunna realiseras. Förslagsvis
bör Trafikverket få ett uppdrag att utreda detta vidare i samråd med Transportstyrelsen och Polismyndigheten och eventuella andra berörda myndigheter.