Webbutik

MENY

Sociala nyttor och onyttor av transportåtgärder - Sammanställning av effektsamband

Dokumentbeteckning: 2020:240

Trafikverket arbetar med en integrering av social hållbarhet i olika delar av verksamheten. En ökad kunskap om effektsamband, och identifiering av kunskapsluckor, är viktigt underlag för detta arbete.

I denna rapport presenteras en kartläggning och sammanställning av kända effektsamband och enklare effektantaganden mellan åtgärder i transportsystemet och social hållbarhet. Effekterna handlar om hur olika grupper (utifrån kön, ålder, socioekonomisk status, etnicitet och funktionsnedsättning) och geografier påverkas av transportåtgärder utifrån några utpekade aspekter. Dessa effekter kan utgöras av såväl nyttor som onyttor. Åtgärderna kan vara fysiska infrastrukturåtgärder inom väg, järnväg, kollektivtrafik, cykel och gång, men även förändringar av kollektivtrafikutbud, informationsinsatser, delade mobilitetstjänster och mobilitet som tjänst samt fordonsutveckling och självkörande fordon.
Artikelnr: TVD-68260

Utöver denna rapport finns även en bruttolista (Excelfil) i vilken de enskilda litteraturkällorna har samlats. Litteratursökningen har gjorts i Trafikverkets forskningsdatabas, VTI:s bibliotekskatalog och på uppsatser.nu. Därutöver har också några nyligen publicerade kunskapssammanställningar gåtts igenom.

Related Files