Webbutik

MENY

Samgodsanalyser av utvecklingspotentialen för inlandssjöfart och kustsjöfart

Dokumentbeteckning: 2016:150

Regeringen uppdrog 2016-02-25 åt Sjöfartsverket att, i samarbete med Trafikverket, analysera utvecklingspotentialen för inlandssjöfarten och kustsjöfarten i Sverige, att identifiera eventuella hinder för att realisera dessa potentialer och att föreslå åtgärder för att främja sjöfarten vad gäller branschnormer och regelverk m.m. Syftet är att genom väl fungerande inlands- och kustsjöfart bidra till effektivare godstransporter i Sverige.
Artikelnr: NP-TV2845

I denna PM redogörs för Trafikverkets modellanalyser av potentialer för inlandssjöfart och kustsjöfart. Analyserna är transportslagsövergripande och omfattar alltså även effekter för övrig sjöfart, samt för väg och järnväg. Upplägget har varit att testa vid vilka olika kostnadsnivåer som en överflyttning från väg och järnväg sker till sjöfart. Resultaten har sammanställts dels för nuvarande nät för inre vattenvägar, dvs Vänern och Mälaren, dels för ett tänkbart utökat nät som även omfattar områdena mellan Uddevalla-Göteborg samt Västervik-Stockholm.

Du hittar fler dokument och rapporter om samhällsekonomiska analyser och trafikprognoser på Trafikverkets webbplats.