Webbutik

MENY

Säkerhetsklassificering av vägnät

Dokumentbeteckning: 2017:103

 

Det här dokumentet beskriver en robust och enkel modell för säkerhetsklassning av vägnätet som används i Sverige. Modellen används för att identifiera vägavsnitt med förbättringspotential vad gäller trafiksäkerheten. Den uppfyller vägsäkerhetslagens krav på kartläggning av TEN-T-vägnätet, men är generell och kan därför också användas på övriga större vägar. 

 

Artikelnr: NP-5082

Modellen består av kriterier för landsbygdsvägnät, tätortsvägar, korsningar samt GC-
anordningar. Den har tagits fram genom olika analyser, till exempel en statistisk analys av
täthet och frekvens av svåra olyckor på det statliga vägnätet, samt en analys av djupstudier.
Kriterierna för säkerhetsklassningen utformas utifrån senast kända kunskap och erfarenhet
samt förväntad fordonsutveckling och trafikantbeteende. Kriterierna revideras sedan vid
behov.


Resultatet av den genomförda kartläggningen av vägnätet visar att det trafikintensiva
vägnätet, som övervägande är mötesfritt, har god eller mycket god trafiksäkerhetsklass.
Lågtrafikerade inlandsvägar har till övervägande del låg trafiksäkerhetsklass. Anledningen
till det är att inlandsvägar ofta saknar mitträcke och har låg sidoområdesstandard, i
förhållande till de hastigheter som tillåtits av tillgänglighetsskäl.