Webbutik

MENY

Riksintresseprecisering Gällivare Flygplats

Dokumentbeteckning: 2016:129

Gällivare flygplats är sedan 1987 utpekad som riksintresse enligt 3 kap. 8 § miljöbalken. Begreppet riksintresse innebär att all planläggning ska ske under hänsynstagande till viktiga intressen som är gemensamma för hela landet. Riksintresseanläggning ska tillgodoses i den kommunala fysiska planeringen och i andra beslut om ändrad markanvändning. Riksintressena är ett inspel i olika planeringsprocesser där deras värden och potential för en hållbar utveckling analyseras och tolkas. Tolkningen i det enskilda fallet förutsätter dialog och samverkan i syfte att identifiera lösningar som håller över tid.
Artikelnr: TV1913